14.05.2012.

JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U EMISIJI OBVEZNICA FBiH PUTEM AUKCIJE NA SARAJEVSKOJ BURZI-BERZI VRIJEDNOSNIH PAPIRA

14.05.2012.

UPLAĆENE INVALIDNINE ZA TRAVANJ/APRIL 2012.

Federalno ministarstvo finansija - financija je danas osiguralo i uplatilo sredstva za isplatu invalidnina za RVI i obitelji poginulih boraca i branitelja za travanj 2012. godine te za nositelje ratnih priznanja za ožujak 2012. godine, u ukupnom iznosu od 27,543 milijuna KM.

Također su uplaćene naknade za neratne invalidnine za 4. mjesec u iznosu od 11,371 milijun KM.

Naknade za travanj za civilne žrtve rata u pet kantona u Federaciji: Sarajevskom, Zapadno-hercegovačkom, Srednjobosanskom, Posavskom i Zeničko-dobojskom kantonu uplaćene su u iznosu od 1.468.013,73 KM, dok će ostalim kantonima sredstva biti uplaćena kada kantoni dostave spiskove resornom ministarstvu.

09.05.2012.

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA PRVA TRI MJESECA

Proračun Federacije BiH je za prva tri mjeseca 2012. godine ostvario ukupne prihode, primitke i financiranja od 397,6 milijuna konvertibilnih maraka. To je 46,7 posto, odnosno 126,2 milijuna KM više u istom prošlogodišnjem razdoblju, na što su utjecale uplate od Razvojne banke FBiH po osnovi povrata od plasiranih sredstava danih u komision u iznosu od 16,2 milijuna KM i od BH Telecoma u iznosu od 18 milijuna KM po osnovi dividende, te 15 milijuna KM po osnovi poreza do dobit. U ovo je uvršten i prijenos sredstvava od 39 milijuna KM po osnovi GSM licence, kao i emisija trezorskih zapisa u iznosu od 44 milijuna KM. Na ime prihoda od poreza ostvareno je 246,8 milijuna KM, što je 19,9 posto planiranog za 2012. godinu. U odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine, bilježe porast od 6,1 milijuna KM, odnosno za 2,5 posto.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci su u prvom kvartalu 2012. godine iznosili 374,7 milijuna KM, što je 19,5 posto planiranog. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 288,7 milijuna KM, odnosno 77 posto ukupno obračunatih, što ukazuje na nisku razinu likvidnosti. To je posljedica izmirenja prenesenih obveza iz 2011. godine u iznosu od 119,5 milijuna KM.

Na ime transfera za MIO isplaćeno je 52,9 milijuna KM, za invalidnine 79,5 milijuna KM, za neratne invalidnine 32,8 milijuna KM, za implementaciju Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja 2,3 milijuna KM, za civilne žrtve rata 5,7 milijuna KM, te za deminere (TUN) timovi 1,6 milijuna KM.

Otplata duga iznosila je 16,3 milijuna KM, što je u odnosu na Proračunom planirana sredstva 23,4 posto. (Vijest preuzeta sa stranice Vlade Federacije BiH)

 

09.05.2012.

UČINCI UVOĐENJA FISKALNIH KASA

Odbor Porezne uprave Federacije BiH za primjenu Zakona o fiskalnim sustavima dostavio je za 48. sjednicu Vlade FBiH, održanu 8.5.2012., Informaciju u vezi s primjenom Zakona o fiskalnim sustavima, te učincima primjene fiskalnih kasa sa stajališta evidentiranja prometa.

Porezna uprava je s 3.4.2012. godine dobila ukupno 59.769 zahtjeva za fiskalne sustave, te obradila 57.410.

Dinamika primjene Zakona o fiskalnim sustavima bila je podložna stalnim promjenama i pomjeranjima rokova za fiskalizaciju određenih skupina obveznika, pa tako i krajnji rok (15.7.2011. godine) nije bio ispoštovan, jer je dana preporuka Poreznoj upravi do odgodi kontrolu do 31.10.2011. godine, što su obveznici fiskalizacije prihvatili kao krajnji rok. Proces fiskalizacije jos nije okončan, broj fiskaliziranih uređaja konstantno raste, te se trenutno učinci ne mogu pouzdano izmjeriti.

Na temelju činjenica do kojih se došlo obavljanjem inspekcijskih nadzora konstatirano je kako primjena fiskalnih uređaja dosad nije dala očekivane učinke sa stajališta evidentiranja ostvarenog prometa. Naime, porezni obveznici koji su evidentirali svaki pojedinačno ostvareni promet na starim registar kasama, to čine i putem fiskalnih uređaja. Prema zapažanjima s terena, ostaju i dalje rizične skupine poreznih obveznika koji ne evidentiraju većinu ostvarenog prometa putem fiskalnih uređaja, a posebno obveznici u trgovini na malo, ugostiteljstvu, uslugama i obrtništvu. Do 30.3.2012.  je redovnom kontrolom obuhvaćeno 3.590 obveznika fiskalizacije, izdano je 998 prekršajnih naloga (871 zbog neposjedovanja fiskalnog sustava i 127 zbog neevidentiranja ili nepravilnog evidentiranja ostvarenog prometa). Ukupna visina izrečenih novčanih kazni je 1.875.490 konvertibilnih maraka.

Od 12.11.2011. do 25.3.2012. bile su 1.144 izvanredne kontrole, u kojima su izdana 682 prekršajna naloga, izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 1.197.320 KM, te izdano 79 rješenja o obustavi poslovne aktivnosti i 285 o otklanjanju nepravilnosti. (Vijest preuzeta sa stranice Vlade Federacije BiH)

 

09.05.2012.

PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA ZA RAZDOBLJE OD 2012. DO 2014. GODINE

Na 48. sjednici, održanoj 8.5.2012., Federalna vlada je usvojila Program javnih investicija FBiH za razdoblje od 2012. do 2014. godine (PIP 2012-2014), te zadužila Federalno ministarstvo financija da ovaj dokument, s konačnom listom prioritetnih programa i projekata, dostavi Ministarstvu financija i trezora BiH radi pripreme Programa javnih investicija na razini Bosne i Hercegovine.

Federalna ministarstva dužna su provesti projekte iz svojih nadležnosti, te usuglasiti pravilnike o unutarnjoj organizaciji tako što će jedinice koje implementiraju projekte biti uključene u organizacijsku strukturu ministarstva.

Federalnim i kantonalnim ministarstvima će PIP 2012-2014 služiti kao osnova za mobilizaciju vanjskih kredita i donacija. Prije apliciranja za sredstva nužna za nove projekte, kantonalna ministarstva trebaju osigurati prethodnu suglasnost kantonalne vlade, vodeći računa o okviru za zaduživanje kantona.

Vlada FBiH zadužila je Federalni zavod za programiranje razvoja da analizira svoje kapacitete i resurse u cilju njegovog funkcionalnog uključivanja u izradu budućih programa javnih investicija FBiH i o rezultatima obavijesti Vladu i Federalno ministarstvo financija. Ovo ministarstvo će nakon toga prirediti i Vladi na usvajanje dostaviti izmjenu uredbe koja se odnosi na uspostavu koordinacijskog mehanizma za upravljanje sredstava za razvoj u Federaciji BiH.

U razdoblju od 2012. do 2014. planirana je realizacija 2.691,98 milijuna KM, od čega 2.044,68 milijuna KM (76,00 posto) iz inozemnih izvora.
Najznačajniji projekti iz sektora prometa su izgradnja autoceste Zenica-Sarajevo-Mostar u vrijednosti od 637 milijuna KM i regionalni projekt obnove željeznica, čija vrijednost iznosi 183.06 milijuna KM. U sektoru energetike najznačajniji su izgradnja bloka 8-300 MW TE Kakanj, u vrijednosti 1.036,49 milijuna KM, kao i projekt „Vjetroelektrane Mesihovine Tomislavgrad”, čija vrijednost iznosi 152,6 milijuna KM. U sektoru administracije najveću vrijednost ima projekt podrške razvoju lokalnih zajednica, ukupne vrijednosti 65,52 milijuna KM.

Najveći projekt iz sektora vodoprivrede je „EIB - Sakupljanje i tretman otpadnih voda u FBiH”, ukupne vrijednosti 34,23 milijuna KM. (Vijest preuzeta sa stranice Vlade Federacije BiH).

 

16.04.2012.

UPLAĆENE INVALIDNINE ZA OŽUJAK/MART 2012. GODINE

Federalno ministarstvo finansija - financija je danas osiguralo i uplatilo sredstva za isplatu invalidnina za RVI i obitelji poginulih boraca i branitelja za ožujak 2012. godine, u ukupnom iznosu od 26,9 milijuna KM.

Uplaćene su također i naknade za nositelje ratnih priznanja za drugi mjesec 2012. godine u iznosu od 584.053 KM. RVI i nositelji ratnih priznanja će ova sredstva imati na računu već danas.

Naknade za civilne invalidnineza ožujak 2012. godine u iznosu od 12,9 milijuna KM će biti uplaćene sutra, kada će ih korisnici imati na računima.

 

6.04.2012.

INFORMACIJA O JAVNIM PRIHODIMA U 2011. GODINI

Na razini Federacije BiH za razdoblje siječanj-prosinac 2011. godine ukupno naplaćeni i raspoređeni javni prihodi na temelju poreza, pristojbi, posebnih naknada, doprinosa i ostalih prihoda iznosili su 6.406,2 milijuna konvertibilnih maraka, što je dva posto ili 121,8 milijuna KM više u odnosu na ostvarenje prihoda u 2010. godini.

Ostvareni prihodi za financiranje funkcija Federalnog, te kantonalnih i općinskih proračuna iznose 3.646 milijuna KM, odnsono dva posto ili 86,4 milijuna KM više u odnosu na isto proračunsko razdoblje 2010. godine. Proračun Federacije BiH bilježi pad od jedan posto, odnosno 17,4 milijuna KM manje u odnosu na 2010. godinu, dok je zabilježen jedan posto rasta kantonalnih proračuna, odnosno 17 posto rasta općinskih proračuna, što zbrojno predstavlja 103,8 milijuna KM više nego u razdoblju siječanj-prosinac 2010. godine.

Ostali korisnici javnih prihoda pokazuju za šest posto veće ostvarenje, što je u apsolutnom iznosu 7,8 milijuna KM.

Prihodi prikupljeni po osnovu doprinosa za MIO, za zdravstveno osiguranje, te za osiguranje od neuposlenosti iznose 2.632,4 milijuna KM i bilježe rast od jedan posto, odnosno 27,6 milijuna KM. Od toga, doprinosi za zdravstveno osiguranje veći su tri posto, a za osiguranje od neuposlenosti četiri posto, dok za MIO bilježe pad od jedan posto, odnosno za 8,9 milijuna KM u odnosu na 2010. godinu.

Kantoni, zajedno sa općinama i kantonalnim direkcijama cesta su po osnovu neizravnih poreza ostvarili za dva posto ili za 30,9 milijuna KM veće prihode u odnosu na prošlu godinu, u ukupnom iznosu od 1.516,8 miliona KM, u koji su uključene i izravne uplate, koje se odnose na uplate zaostalih obaveza poreza na promet i reprogramirane obveze do uvođenja Jedinstvenog računa kod UIO. Većina kantona bilježi rast prihoda po osnovu neizravnih poreza, osim Posavskog kantona u kojem je zabilježen pad od tri posto i Kantona Sarajevo, čiji su se prihodi po osnovu neizravnih poreza zadržali na istoj razini kao i u razdoblju siječanj-prosinac 2010. godine.

Federaciji BiH je s Jedinstvenog računa doznačeno 2.676,2 milijuna KM. Po odbitku spoljnog duga u iznosu od 212,4 milijuna KM i sredstava na ime poravnanja između Federacije BiH i Republike Srpske u iznosu od 37,3 milijuna KM, raspoloživa sredstva Federacije BiH s Jedinstvenog računa za razdoblje siječanj-prosinac 2011. godine iznosila su 2.426,5 milijuna KM, što je dva posto ili 59,1 milijuna KM više u odnosu na predhodnu godinu.(Vijest preuzeta sa stranice Vlade Federacije BiH)


6.04.2012.

IZMJENE UREDBE O VERIFICIRANJU TRAŽBINA I GOTOVINSKIH ISPLATA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Vlada FBiH je donijela izmjene Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH kojima je rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju ostavljen do 31.10.2012. godine počevši od 3.5. ove godine i uz obavezu da Agencija zvrši postupak verifikacije najkasnije do 31. decembra 2012. godine.

Izmjena je donesena zbog činjenice da je Zakonom o izmirenju ovih obaveza utvrđen krajnji rok verifikacije sa 31.12.2012. godine, a da je još veliki interes vlasnika računa za verifikaciju ovih tražbina pa im je na ovaj način omogućeno da u redovnom roku tu verifikaciju i izvrše.(Vijest preuzeta sa stranice Vlade Federacije BiH)

6.04.2012.

ODLUKA O UVJETIMA I PROCEDURAMA EMISIJE OBVEZNICA FBiH

Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku o uvjetima i procedurama emisije obveznica FBiH. Njom se definiraju uvjeti i pravila za emisiju obveznica Federacije BiH, koje se emitiraju radi prikupljanja sredstava za financiranje Federalnog proračuna.

Emisijom obveznica - dugoročnih vrijednosnih papira, kao rasprostranjenim načinom financiranja, moguće je prikupiti slobodna financsijska sredstva, često pod povoljnijim uvjetima od kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka.

Emisijom obveznica, osim razvoju tržišta vrijednosnih papira, doprinosi se i razvoju financijskog tržišta generalno. Donošenjem ove odluke uspostavlja se jasan i transparentan pravni okvir za emisiju dugoročnih vrijednosnih papira, a sudionicima na financijskom tržištu stavljaju se na raspolaganje sigurni državni vrijednosni papiri prihvatljivog prinosa, s jasnim uvjetima, procedurama i aktivnostima koje se tiču same emisije.

(Vijest preuzeta sa stranice Vlade Federacije BiH)

6.04.2012.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM SISTEMU REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA

Vlada FBiH je danas utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, jer se ne radi o obimnom i složenom zakonskom aktu.

Predloženo je, naime, ukidanje obaveze podnošenja “Godišnje prijave podataka o doprinosima” što će rezultirati smanjenjem troškova poslodavaca i Porezne uprave Federacije. Naime, ova potreba prestaje s obzirom na to da su tokom 2011. godine obveznici uplate doprinosa počeli dostavljati u Jedinstveni sistem Porezne uprave FBiH mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak koji sadrži sve potrebne podatke za utvrđivanje penzijskog osnova, kao i sve podatke o uplaćenim doprinosima za obavezna socijalna osiguranja po osiguraniku i po obvezniku uplate doprinosa, koje vabudžetski fondovi mogu koristiti i na godišnjem nivou.(Vijest preuzeta sa stranice Vlade Federacije BiH)

6.04.2012.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Vlada FBiH je na 45. sjednici održanoj 5.4.2012. u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira.

Na ovaj način stvaraju se pretpostavke da se emisija dužničkih vrijednosnih papira, u koje spadaju i oni koje emitira Federacija BiH (obveznice i trezorski zapisi), može obaviti i izvan burze. To predstavlja znatnu uštedu u troškovima posredovanja koji se plaćaju iz Budžeta Federacije BiH. Ovo stoga što se, osim na berzi i drugom uređenom tržištu, uvodi mogućnost trgovanja na vanberzovnom tržištu i neposredno.

Važan cilj je i propisivanje obaveze traženja saglasnosti od Komisije za vrijednosne papire za povećanje ili smanjenje kvalifikovanih udjela fizičkih i pravnih lica u profesionalnom posredniku, što je do sada bilo djelimično uređeno Pravilnikom Komisije. Time se daje značaj osnivačima profesionalnog posrednika u smislu njihove provjere kod povećanja i smanjenja kvalifikovanih udjela.(Vijest preuzeta sa stranice Vlade Federacije BiH)

2.04.2012.

ISPLATA PRVE TRI EMISIJE OBVEZNICA

Federalno ministarstvo financija/finansija obavještava vlasnike računa stare devizne štednje da je dana 30.3.2012. godine izvršilo prijenos sredstava Registru vrijednosnih papira (platni agent Federacije BiH) u iznosu od 30,31 milijun KM, radi isplate dospjelih obaveza po emitiranim obveznicama iz osnove stare devizne štednje.

Time su se stekli uvjeti za isplatu kamata prema vlasnicima obveznica obuhvaćenih I. emisijom u iznosu od 2.231.228,33 KM i II. emisijom u iznosu od 341.797,08 KM.

Također, Registar vrijednosnih papira će izvršiti isplatu dospjele glavnice i kamate vlasnicima obveznica iz treće emisije u ukupnom iznosu od  27,74 milijuna KM, od čega se na glavnicu odnosi 24.898.552 KM i 2.838.964,07 KM na pripadajuću kamatu. Pojedinačna isplata glavnice za svakog vlasnika obveznice III. emisije iznosi do 2.100 KM i uvećana je za pripadajuću kamatu. Današnjom isplatom izmirit će se dospjele obaveze prema 3.829 vlasnika obveznica, odnosno 27,70% od ukupnog broja iz III. emisije.

Istovremeno, Federalno ministarstvo financija/finansija je izvršilo uplatu od 3,84 milijuna KM na račune 4.2016 starih deviznih štediša na ime gotovinske isplate do 1.000 KM,koji su verifikaciju izvršili u 2011. godini i kojima se u 2012. godini emitiraju obveznice(IV. emisija).

Za sve dodatne informacije molimo građane da se obrate Registru vrijednosnih papira jer će on vršiti isplatu vlasnicima obveznica stare devizne štednje. 

27.03.2012.

Obavještenje o aukciji trezorskih zapisa

Na aukciji trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 27. marta 2012. godine prodati su svi ponuđeni šestomjesečni trezorski zapisi ukupne nominalne vrijednosti 25 miliona KM. Ukupno je pristiglo 15 ponuda ukupne vrijednosti 32,21 milion KM. Za prodaju planiranog iznosa emisije trezorskih zapisa bilo je dovoljno 10 pristiglih ponuda. Prodati trezorski zapisi nose godišnju kamatnu stopu od 2,28%, što je za 0,17 postotnih bodova niže nego na prethodnoj aukciji, održanoj u februaru 2012. godine.

Trezorski zapisi emitovani na današnjoj aukciji s rokom dospijeća za 182 dana dospijevaju na naplatu 26. septembra 2012. godine. S obzirom na pristigle ponude, Ministarstvo je zadovoljno ostvarenom kamatom kao i interesom investitora za kupovinu vrijednosnih papira Federacije BiH. Sljedeća aukcija trezorskih zapisa u vrijednosti do 15,00 mil. KM planira se održati 24. aprila 2012. godine putem aukcijske platforme Sarajevske berze.

 

21.03.2012.

JAVNI POZIV - za učestvovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine putem aukcije na sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira

Na osnovu tačke 6. Odluke o uslovima i pravilima emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 55/11) i tačke 4. Odluke o emisiji trezorskih zapisa ("Službene novine Federacije BiH", broj: 25/12) Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija, objavljuje JAVNI POZIV za učestvovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine putem aukcije na sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira. Preuzmi dokument

 

15.03.2012.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Nakon što je uočeno kako se pojedine odredbe Zakona o porezu na dohodak pogrešno tumače i primjenjuju, jer nisu dovoljno jasno definirane, Vlada FBiH danas je, u formi Prijedloga, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila po hitnoj procedure njegove izmjene i dopune. Jedna od izmjena je i brisanje odredaba koje reguliraju oporezivanje prihoda fizičkih osoba ostvarenih sudjelovanjem u igrama na sreću i u nagradnim igrama, budući da će ovo pitanje biti regulirano Prijedlogom novog Zakona o igrama na sreću.

Ova odredba počet će se primjenjivati šest mjeseci nakon stupanja ovoga Zakona na snagu. Fizičke osobe kojima je, na temelju ugovora o životnom ili dobrovoljnom mirovinskom osiguranju, po isteku ugovorenog razdoblja osiguranja, isplaćena osigurana suma ušteđena od uplaćenih premija, prema predloženim izmjenama Zakona, neće imati obvezu obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak na tako isplaćenu sumu.

Uvjet je da su na prihode od nesamostalne djelatnosti u vrijeme trajanja ugovora o osiguranju premije obračunati i uplaćeni obvezni doprinosi iz plaće i akontacija poreza na dohodak. Isto se odnosi i na korisnike životnog ili dodatnog mirovinskog osiguranja za koje je tijekom razdoblja osiguranja premije uplaćivao poslodavac (tzv. menadžerska osiguranja) i na njih obračunavao i uplaćivao propisane doprinose. Ukoliko poslodavac ne obračuna i ne uplati na ime korisnika propisane doprinose i porez na dohodak, kao korist od nesamostalne djelatnosti, isplatitelj osiguranja će biti obvezan na ukupan iznos isplaćene sume obračunati i uplatiti porez na dohodak.

Izmjenama i dopunama se oporezivim prihodom od nesamostalne djelatnosti smatraju zaostale plaće, odnosno razlike plaća koje se odnose na protekle porezne periode, a koje se zaposleniku ili bivšem zaposleniku isplaćuju u tekućem poreznom periodu na osnovu sudskih presuda, osim iznosa zateznih kamata koje se, u ovom slučaju, ne smatraju oporezivim prihodom od nesamostalne djelatnosti. Akontacije poreza na dohodak će, prema novom rješenju, biti oslobođene sve osobe koje su ostvarile povratak iz Federacije BiH u Republiku Srpsku i Distrikt Brčko BiH (porezna osnovica se umanjuje za iznos osobnog odbitka od 300 KM). Ovo stoga što je veliki broj povratnika u prijeratna mjesta prebivališta u RS, a koji su zaposleni i ostvaruju dohodak u FBiH. (Vijest preuzeta sa stranice Vlade FBIH)

 

15.03.2012.

IZVJEŠĆE O EMISIJI TREZORSKIH ZAPISA

Federalna vlada danas je razmatrala i usvojila Izvješće o zaduženju FBiH temeljem emisije trezorskih zapisa. Nakon što je Vlada FBiH donijela 9.2.2012. godine Odluku o zaduženju FBiH putem emisije trezorskih zapisa u iznosu od 60.000.000 konvertibilnih maraka, Federalno ministarstvo financija je, radi financiranja obveza po osnovu unutarnjeg duga, donijelo Odluku o emisiji ovih zapisa u iznosu od 20.000.000 KM.

Javni poziv za sudjelovanje u emisiji trezorskih zapisa objavljen je 20.2.2012. godine putem aukcije na Sarajevskoj burzi vrijednosnih papira. Federacija BiH je na aukciji održanoj 28.2.2012. godine ponudila 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu (što ukupno iznosi 20.000.000 KM) s rokom dospijeća 182 dana, putem metode višestrukih cijena. Za vrijeme aukcije ukupno je pristiglo 15 ponuda za kupovinu 3.669 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 36.690.000 KM. Prihvaćeno je osam ponuda i prodano svih 2.000 zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM.

Najveća prihvaćena cijena iznosila je 98,8662 uz kamatnu stopu 2,3 posto, a najniža 98,6716 uz kamatnu stopu 2,7 posto. Ukupan iznos prikupljenih sredstava ovim putem je 19.758.709,58 KM. Osigurana sredstva putem ove emisije bit će korištena za prioritetno izmirenje obveza iz osnova stare devizne štednje, kao i za izmirenje obveza po osnovu emitiranih trezorskih zapisa FBiH u 2011. godini. (Vijest preuzeta sa stranice Vlade FBIH) Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 29.8.2012. godine. UTVRĐEN

 

14.03.2012.

Javna rasprava o tekstu zakona o igrama na sreću

U organizaciji Federalnog ministarstva finansija, danas je u Parlamentu Federacije BiH održana javna rasprava o pripremi teksta Zakona o igrama na sreću. U uvodnom obraćanju prisutnima, federalni ministar finansija, Ante Krajina je rekao da postoji potreba za sveobuhvatnim zakonskim uređenjem oblasti igara na sreću i ukazao na neka od najvažnijih pitanja koja se moraju urediti u tekstu novog zakona.

Pomoćnik ministra za poreznu i fiskalnu politiku, Hajrudin Hadžimehanović je detaljno obrazložio sve aspekte izmjena Zakona i naglasio da se ovim zakonom propisuju najvažniji tehnički i drugi uslovi za priređivanje posebnih igara na sreću, te da se daje zakonski osnov za donošenje nekoliko pravilnika kojima će se detaljnije propisati obaveze priređivača.

U današnjoj raspravi stavljen je akcenat i na pronalaženje adekvatnih zakonskih rješenja. Rečeno je, između ostalog, da se za razliku od odredbi važećeg zakona, za finansiranje programa i projekata iz oblasti rada i socijalne politike, obrazovanja, zdravstva, kulture i sporta, osim dijela sredstava koje Lutrija BiH uplati po osnovu naknada za priređivanje klasičnih igara, izdvaja na poseban podračun Federalnog ministarstva finansija i 50 posto od sredstava prikupljenih po osnovu uplate naknada za izdavanje odobrenja priređivačima.

Na današnjem sastanku vođena je izuzetno konstruktivna javna rasprava kojom su dati i konkretni prijedlozi, primjedbe i sugestije koje će biti uzete u obzir prilikom pripreme i slanja u proceduru teksta novog zakona.

Sastanku su, između ostalih prisustvovali zastupnici: Besima Borić, Vlado Ivanković, Hazim Kapić i Ibrahim Nadarević, kao i delegati Branislav Crnogorac, Hajrudin Bećirević, kao i predstavnici Saveza općina i gradova u Federaciji BiH.

Sljedeća aukcija trezorskih zapisa planirana je za 27. Mart 2012. godine putem aukcijske platforme Sarajevske berze.

 

28.02.2012.

PRODATI SVI PONUĐENI ŠESTOMJESEČNI TREZORSKI ZAPISI

Na današnjoj aukciji trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine prodati su svi ponuđeni šestomjesečni trezorski zapisi ukupne nominalne vrijednosti 20 miliona KM. Ukupno je pristiglo petnaest ponuda ukupne vrijednosti 36,69 miliona KM. Prihvaćeno je osam ponuda, što je bilo i dovoljno za prodaju planiranog iznosa emisije trezorskih zapisa koji dospijevaju na naplatu 28. augusta 2012. godine.

Trezorski zapisi s rokom dospijeća za 182 dana,na današnjoj aukciji prodati su po godišnjoj kamatnoj stopi od 2,45 posto, što je za0,14 postotnih bodova više nego na prošloj aukciji koja je održana u novembru 2011. godine.S obzirom na pristigle ponude, ministarstvo je zadovoljno ostvarenom kamatom kao i interesom investitora za kupovinu trezorskih zapisa.

Sljedeća aukcija trezorskih zapisa planirana je za 27. Mart 2012. godine putem aukcijske platforme Sarajevske berze.

 

23.02.2012.

ISPLATE OD 1.000 KM ILI UKUPAN IZNOS DO 1.000 KM PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Odlukom o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina poosnovi računa stare devizne štednje, Vlada Federacije BiH je nasjednici u Sarajevu, utvrdila postupke I dinamiku isplata.

Svakom pojedinom potražiocu kojem je izdata potvrda o verifikaciji devizne štednje, sa Jedinstvenog računa će biti isplaćen maksimalni iznos od 1.000 KM ili ukupan iznos do 1.000 KM. Isplate će se vršiti po utvrđenom redoslijedu prema hronološkom redu u pregledima pojedinačno izdatih potvrda o verificiranim tražbinama koji se objavljuju u Službenim novinama Federacije BiH i u dnevnim novinama.

U Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.godinu, predvidena su sredstva na odgovarajućoj poziciji za ovu namjenu.

 

20.02.2012.

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA UPLATILO I CIVILNE INVALIDNINE

Nakon što su prošle sedmice uplaćene invalidnine za RVI i porodice poginulih boraca i branitelja, Federalno ministarstvo finansija je jutros dalo nalog za isplatu civilnih invalidnina za januar 2012.godine. Sredstva u iznosu od 12.5 miliona KM su usmjerena prema bankama i korisnici će ih imati na računima već danas.

 

20.02.2012.

JAVNI POZIV – TREZORSKI ZAPISI FBIH

Federalno ministarstvo finansija je objavilo Javni poziv za učestvovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine. putem aukcije na sarajevskoj bezi – burzi vrijednosnih papira. Cjelokupan tekst Javnog poziva možete naći ovdje.

 

14.02.2012.

UPLAĆENE INVALIDNINE ZA JANUAR/SIJEČANJ 2012. GODINE

Federalno ministarstvo finansija - financija je osiguralo i uplatilo sredstva za isplatu invalidnina za RVI i porodice poginulih boraca i branitelja za januar – siječanj 2012. godine, u ukupnom iznosu od 26,5 miliona KM. Uplaćene su, također, naknade za civilne žrtve rata za sedam kantona u Federaciji BiH: Posavski , Bosansko-podrinjski, Sarajevski, Zapadno-hercegovački, Livanjski, Tuzlanski i Srednjobosanski kanton,a za Unsko-sanski, Zeničko-dobojski i Hercegovačko-neretvanski kanton sredstva će biti uplaćena kada resorna ministarstva unesu spiskove u aplikaciju za isplatu. Korisnici će ova sredstva imati na računu danas, a najkasnije sutra. Za civilne invalidnine još uvijek nije obezbijeđen dovoljan priliv sredstava.

 

09.02.2012.

VLADA FEDERACIJE DONIJELA ODLUKU O ZADUŽENJU FEDERACIJE BiH PUTEM EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela Odluku o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa u toku 2012. godine u nominalnom iznosu do 60.000.000 KM. Sredstva prikupljena emisijomtrezorskihzapisakoristitće se, prioritetno, zaizvršenje dijela obaveza poosnov iunutarnjeg duga izosnove stare devizne šetednje u Federaciji Bosne i Hercegovine i zaizmirenje dijela obaveza po osnovi emitiranih trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine u 2011. godini. Zaduženje putem emisije trezorskih zapisa odobrava se pod sljedećim uvjetima: nominalna vrijednost trezorskog zapisa: 10.000,00 KM rok dospijeća: 182 dana

 

06.02.2012.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA U 2012. GODINI

Porezna uprava Federacije BiH uputila je Javni poziv obveznicima  - pravnim licima, poduzetnicima i građanima da dostave porezne prijave. 
Prijava poreza na imovinu, Godišnji izvještaj o isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima
(Obrazac GIP - 1022), Godišnja prijava dohotka od zajedničkog obavljanja djelatnosti (obrazac GPZ - 1052), Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD - 1051) i  Izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim
oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak ( obrazac MIP 1023)  

  • Prijava poreza na imovinu

Prema kantonalnim zakonima o porezima, prijava poreza na imovinu (nekretnine) podnosi se do kraja januara 2012. godine, odnosno do kraja februara u Tuzlanskom kantona gdje je propisan rok za mjesec dana duži.

  • Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima (obrazac GIP – 1022)

Godišnji izvještaj sa podacima o isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima u 2011.godini poslodavac/isplatilac podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH prema svom sjedištu do kraja februara 2012. godine.

  • Godišnja prijava dohotka od zajedničkog obavljanja djelatnosti (obrazac GPZ – 1052)

Godišnja prijava o utvrđenom dohotku od zajedničke djelatnosti za 2011.godinu podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH na propisanom obrascu do kraja februara 2012. godine.

Uz obrazac GPZ-1052 do kraja februara podnosi se i Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (obrazac SPR-1053) za obveznike koji obavljaju zajedničku djelatnost.

  • Godišnja prijava poreza na dohodak (obrazac GPD – 1051)

Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2011.godinu fizičko lice/obveznik poreza na dohodak podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH do 31. marta 2012. godine.
Uz obrazac GPD-1051 obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost do 31. marta podnose i Specifikaciju za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (obrazac SPR-1053)
Do kraja marta obveznici koji izdaju imovinu u zakup uz obrazac GPD-1051, dužni su priložiti Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine (obrazac PRIM-1054).

  • Izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (obrazac MIP-1023)

Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama poslodavac/isplatilac prihoda podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH do 15-og dana u mjesecu za protekli mjesec.

02.02.2012.

PODACI O KRIVOTVORENOM NOVCU U 2011. GODINI

Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), u 2011. godini evidentirano je ukupno 7.454 komada krivotvorenih novčanica i kovanica svih valuta i apoena, što je za 59,34% više u odnosu na 2010. godinu.

Od ukupnog broja krivotvorina, 7.048 komada je krivotvorenih novčanica i kovanica konvertibilne marke. Od toga, registrovano je 1.146 komada novčanica KM, što predstavlja smanjenje od 34% u odnosu na 2010. godinu.

Kad je riječ o kovanicama KM, od ukupnog broja krivotvorina registrovano ih je5.902 komada, što statistički predstavlja povećanje u ukupnom broju u odnosu na 2010. godinu. Međutim, povećan broj krivotvorina je zabilježen zbog toga što je u samo jednoj policijskoj zapljeni oduzeto 3.979 kovanica u apoenu od 5 KM koje nisu dospjele u opticaj.

U pogledu apeonske strukture krivotvorenih novčanica KM, najviše ih je bilo u apoenu od 20 KM (591 komad), 50 KM (274 komada) i 10 KM (188 komada). Od ukupnog broja krivotvorenih kovanica, u 2010. godini najviše ih je bilo u apoenu od 5 KM (4.738 komada - od čega je 3.979 zaplijenjeno prije puštanja u opticaj), potom 1 KM  (1.071 komad), te 2 KM (93 komada).

U 2011. godini je bilo 319 komada krivotvorenih novčanica eura, što je za 51,45% manje nego u 2010. godini, a najzastupljenije su bile krivotvorene novčanice apoena 100 EUR (135 komada) i apoena 20 EUR (102 komada). Registrovane su i dvije krivotvorene kovanice eura u apoenu od 2 EUR.

Od ostalih valuta, u prošloj godini su registrovana 82 komada krivotvorenih novčanica američkog dolara (75 komada u apoenu od 100 USD), što je za 55,43% manje u odnosu na 2010. godinu. Zabilježene su još i tri krivotvorene novčanice HRK (2 komada u apoenu od 200 HRK i 1 komad u apoenu od 500 HRK).

 

25.01.2012.

ODOBRENE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI FBIH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH danas je, većinom glasova odobrio prijedlog za izmjene i dopune Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH.Cilj predloženih izmjena je povećanje efikasnosti u naplati poreznih obaveza I sprječavanje opstruiranja rada Porezne uprave.

13.01.2012.

ISPLATA INVALIDNINA U FEDERACIJI BIH

Nalog za isplatu ratnih i civilnih invalidnina za decembar / prosinac 2011. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine izdat je jutros i korisnici će moći podignuti novac u banakama najkasnije sutra.
Sredstva su usmjerena prema svim bankama koje rade sa Trezorom, a riječ je o ukupnom iznosu od oko 44 miliona KM.

11.01.2012.

FEDERACIJA DOBILA PRORAČUN ZA 2012. GODINU

Proračun Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu iznosit će 1.923.744.269 KM. Prijedlog Federalne vlade za ovaj iznos potvrđen je na današnjoj vanrednoj sjednici Doma naroda u Parlamentu FBiH održanoj u Sarajevu, a prethodno je odobren i u Predstavničkom domu također na vanrednoj sjednici.

11.01.2012.

DEBLOKIRANA SREDSTVA SA JEDINSTVENOG RAČUNA

Uprava za indirektno oporezivanje BiH izvršila je danas raspodjelu prihoda od indirektnih poreza u iznosu od 190 miliona KM, koliko je od početka 2012. godine prikupljeno na Jedinstveni račun te porezne institucije.

Državne institucije dobile su 18,6 miliona KM, Federacija BiH 108,8 miliona KM, Republika Srpska 56,6 i Distrikt Brčko 6 miliona KM. Raspodjela prihoda od indirektnih poreza izvršena je nakon što je Vijeće ministara BiH dostavio tumačenje Odluke o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar - mart 2012. godine.

01.01.2012.

PREDSTAVNIČKI DOM FEDERALNOG PARLAMENTA FBIH USVOJIO BUDŽET ZA 2012.

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za ovu godinu, koji je Vlada predložila u iznosu od 1.923.744.269 KM usvojen je danas  po hitnom postupku na vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta. Budžet je veći od prošlogodišnjeg za 11 posto. Kako bi budžet bio operativan, potrebna je podrška oba doma, pa je predviđeno  da budžet bude sutra na dnevnom redu Doma naroda.

ARHIVA


Ministarstvo finansija/financija Federacije BiH
Mehmeda Spahe 5
SARAJEVO


Vlada Federacije BiH

Alipašina 41
SARAJEVO


Porezna uprava Federacije BiH

Husrefa Redžića 4
SARAJEVO

Finansijska policija Federacije BiH
Maršala Tita 62/3
SARAJEVO


Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH
Bana Lazarevića bb
Banja Luka